Günümüz dünyasında ekonomik, teknolojik ve politik gelişmeler, toplumları oluşturan tüm birimlerin birbirine olan bağımlılığını arttırmaktadır. Refah düzeyinin gelişmesi ve sürdürülebilir olması için bireylere olduğu kadar kuruluşlara da önemli sorumluluklar düşmektedir. Toplumlar, sosyal sorumluluğu yalnızca bireylerden değil; küçük veya büyük tüm işletmelerden, özel veya kamu tüm kuruluşlardan da beklemektedir. Dolayısıyla, kuruluşların artık sadece iyi ve kaliteli ürün veya hizmet sunması yeterli olmamakta, tercih edilen olabilmek için tüm kaynakları korumaları ve sürdürülebilir kılmaları da gerekmektedir. Kuruluşların başarısı, artık yalnız ticari kriterlerle değil, sosyal sorumluluk kavramıyla, yani topluma sağladıkları katkı ile de ölçülmektedir.

Kuruluşların, ekonomik olarak oluşturdukları değerin yanı sıra; sosyal ve çevresel açıdan da yarattıkları değeri fark etmeleri günümüz dünyasında çok büyük önem arz etmektedir. Sosyal ve çevresel değerlerin finansal veya henüz finansal olmayan çıktılar ile kuruluş yatırımlarının geri dönüşlerine pozitif etkisi bulunmaktadır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk sadece özel sektörün uluslararası pazarlarda daha rekabetçi olabilmesi, çalışanların iş süreçlerine daha etkin katılması, çevrenin korunması, sivil toplum ve özel sektör işbirliklerinin gelişmesi için yararlı değil aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için önemli bir unsurdur.

Sürdürülebilirlik Danışmanlık hizmeti sunumunda Birleşmiş Milletler’ in yayımlamış olduğu aşağıda yer alan küresel hedefleri odağımıza almakta ve sizlerin de bu hedeflere ulaşmak için tüm süreçlerinizde gerekli entegrasyonu sağlamanızı amaçlamaktayız.

Aşırı yoksulluğun sona erdirilmesi; yoksulluğun en az %50 azaltılması; sosyal koruma hizmetlerinin hayata geçirilmesi; mülkiyet, teknolojik ve ekonomik kaynaklara eşit erişim hakkı; afetlere karşı dayanıklılık oluşturulması
Güvenli ve besleyici gıdaya evrensel erişim; yetersiz beslenmenin tüm biçimlerinin ortadan kaldırılması; sürdürülebilir gıda üretimi ve dayanıklı tarım uygulamaları; tarımsal araştırmaya teknolojik yatırım yapılması
Sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, tehlikeli kimyasallardan ve kirlilikten kaynaklanan ölümlerin ve hastalıkların azaltılması
Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek; ücretsiz ilköğretim ve orta öğretim; nitelikli insan sayısının artırılması; eğitimde ayrımcılığın bitirilmesi
Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ile kız çocuklarını güçlendirmek; kadınlar ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılması; kadınların güçlenmesinin teknoloji yoluyla desteklenmesi
Herkes için erişilebilir su ve atık su hizmetlerini ve sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almak; güvenli ve karşılanabilir içme suyu; su kalitesi, atık su yönetimi ve güvenli yeniden kullanımın iyileştirilmesi
Herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlamak; yenilenebilir enerjinin küresel payının artırılması; temiz enerji araştırma, teknoloji ve yatırımlarına erişimin desteklenmesi
İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek; tüketim ve üretimde kaynak verimliliğinin artırılması; çocuk işçiliğin sona erdirilmesi
Dayanıklı altyapılar tesis etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemek ve yenilikçiliği güçlendirmek; araştırmanın artırılması ve sanayi teknolojilerinin iyileştirilmesi; teknoloji gelişiminin desteklenmesi
Ülkeler içinde ve arasında eşitsizlikleri azaltmak; kalkınma yardımlarının teşvik edilmesi; fırsat eşitliğinin sağlanması ve ayrımcılığın bitirilmesi; eşitliği teşvik eden mali ve sosyal politikaların uygulanması
Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak; doğal afetlerin olumsuz etkilerinin azaltılması; şehirlerin çevresel etkilerinin azaltılması; güvenli ve kapsayıcı yeşil alanlara erişim
Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamak; doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve kullanımı; atık üretiminin önemli ölçüde azaltılması, savurgan tüketimi teşvik eden aksaklıklarının ortadan kaldırılması
İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme geçmek; iklim değişikliğiyle ilgili önlemlerin politika ve planlara entegre edilmesi; birleşmiş milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesinin uygulanması
Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir kullanmak; deniz kirliliğinin azaltılması; okyanus sağlığına yönelik bilimsel bilgi, araştırma ve teknolojinin artırılması
Karasal ekosistemleri korumak, iyileştirmek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek; sürdürülebilir orman yönetimini sağlamak; çölleşme ile mücadele etmek; biyolojik çeşitlilik kaybını engellemek
Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis etmek; herkes için adalete erişimi sağlamak ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak
Uygulama araçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı canlandırmak; etkili ortaklıkların teşvik edilmesi; güvenilir veriye ulaşımın artırılması; sürdürülebilir teknolojilerin desteklenmesi
BM'in sürdürülebilir kalkınma için 17 küresel amaç ve bu amaçlara ulaşmak için belirlemiş olduğu hedefler tüm insanlık içindir. Bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için bireysel ve kurumsal olarak farkındalığımız olmalıdır.

Sürdürülebilir Kurumsal Yönetim Danışmanlığının benimsendiği; Süreç Verimlilik Döngüsünün oluşturulduğu proaktif, efektif ve inovatif çözümlerdir bizim işimiz…

Sürdürülebilirlik Danışmanlık Hizmetimiz;