Kuruluşumuz en üst kalite seviyesinde faaliyetlerini yürütürken, iş emniyeti bağlamında çalışanlarının sağlık ve güvenlik yönünden korunmasını, sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda doğal çevrenin gözetilmesini amaç ediniriz. Kuruluş kültürünün yapı taşı olan çalışanların motivasyonunu yüksek, katılımcı, paylaşımcı, inovatif ve kendini sürekli yenileyen ekip üyeleri olmalarını sağlamak için gerekli ortamı sağlarız.

Etik değerlerimiz ve davranış kurallarımız dâhilinde tüm paydaşlarımızla yakın bir ilişki sürdürürüz. Müşterilerimizden gelen tüm geri bildirimleri kalitemizi değerlendirmek ve iyileştirmek için değerli birer araç olarak görürüz. Zamanında ve yasal şartlara uygun kaliteli hizmetleri gerçekleştirebilmemiz için hem harici hem de dâhili olarak etkili iletişim ve uygun bir planlama metodolojisi uygularız.

Teknolojik gelişmeleri ve yeni müşteri taleplerini en üst seviyede karşılayabilmek için sürdürebilir bir yönetim stratejisi uygularız.

KALİTE

 • Yönetim ve hizmet sunum süreçlerimizin her aşamasında şirket performansını ve sürekliliğinin çalışanların katılımı ile sağlanması,
 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve memnuniyetlerini ön planda tutarak, hizmetlerimizin ulusal ve uluslararası standartların gerekliliklerini sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi,

ÇEVRE

 • “Çevreyi Koruma ve Saygı” ilkesinden hareketle gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmemiz için tüm faaliyetlerimizin çevresel etkisini minimum seviyeye indirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması,
 • Müşterilerimizin sürdürmekte olduğu tüm faaliyetlerinde çevre bilincinin arttırılması; hava, su, gürültü ve toprak kirliliği konusunda risk odaklı sürekli iyileştirme ilkelerinin uygulanması, kirliliğin kaynakta yok edilmesine yönelik yöntemlerin geliştirilmesi için gerekli tüm desteğin sağlanması,

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

 • Ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak, yaralanmaları ve hastalıkları önlemek için tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması,
 • Hizmetlerimizin tamamında iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için proaktif bir yaklaşımla “0 Tolerans” girişiminin uygulanması,

BİLGİ GÜVENLİĞİ

 • Kurumsal bilginin; Gizlilik, Bütünlük, Kullanılabilirlik ilkeleri çerçevesinde ortaya çıkabilecek riskleri ve bu risklerin etkilerin en aza indirilmesi, varlıkların korunması için gerekli tüm önlemlerin alınması ve ilgili tüm yasal mevzuata mutlak uyumun sağlanması,
 • Müşterilerimizin teknik ve davranışsal yetkinliklerini geliştirecek bilgi güvenliğinin ihlaline ilişkin raporlamaların yapılabilmesi ve en kısa sürede aksiyonların alınması amacıyla, gerekli organizasyonel yapı, kaynak ve altyapının oluşturulabilmesi için gerekli desteğin sağlanması,

MÜŞTERİ DENEYİMİ

 • Kuruluş kültürü ve stratejilerini oluştururken tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilir, müşteri odaklı hizmet anlayışımız ile müşterilerimizin tüm süreçlerine değer katılmasının hedeflenmesi,
 • Hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi esnasında müşterilerimizin beklentilerinin karşılanması ve aşılması için müşteri memnuniyeti temelli adil, eşit ve tarafsız bir yönetim stratejisinin benimsenmesi,

EĞİTİM VE YETERLİLİK

 • Planlı ve ihtiyaca bağlı plansız eğitimlerle çevreye duyarlı, işine saygılı, yenilikçi insan kaynağını oluşturmak suretiyle sistemlerimizin etkinlik ve verimliliğini arttırılması,
 • Müşterilerimizin gelişen standartlara ve şartlara uygun olarak eğitim ihtiyaçlarının karşılanması,

GİZLİLİK

 • Tüm taraflar ile ilgili elde edilen her türlü bilginin yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri dışında üçüncü taraflara aktarılmaması,

TARAFSIZLIK

 • Hizmet sunumunun hiçbir çıkar ilişkisi olmadan, objektif, bağımsız ve tarafsız şekilde gerçekleştirilmesi,
 • Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın, herhangi bir maddi veya farklı bir çıkar çatışması endişesinden uzak olarak faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli desteğin sağlanması,

SÜREKLİ GELİŞME VE İYİLEŞME

 • Üst yönetimin katkıları ve tüm çalışanların katılımıyla yönetim sisteminin şartlarına uyulması ve sistemin etkinliğinin sürekli geliştirilmesi,
 • Faaliyet kapsamındaki konularda güncel gelişmeleri takip ederek, ilgili tarafların bilgilendirilmesi ve bu gelişmelerin toplumsal faydaya dönüştürülmesi,

Proses Eğitim Danışmanlık ve Proje Limited Şirketi olarak faaliyetlerimizin tüm aşamalarında yukarıdaki çalışma ilkelerimize uyacağımızı taahhüt ederiz.

Proses Danışmanlık Yönetim Sistem Politikası